Slovník pojmů

 • Obal

  vysvětlit

  Obal je definován jako libovolný výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy, který je určený k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce či prezentaci výrobků určených pro spotřebitele (občana) nebo pro jiného konečného uživatele.

 • Obal obchodnívysvětlit

  Obal používaný pro distribuci do obchodu. Zboží v těchto obalech je určeno pro spotřebitele (občana).

 • Obal prodejnívysvětlit

  V místě nákupu tvoří prodejní jednotku pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele.

 • Obal skupinovývysvětlit

  V místě nákupu tvoří skupinu určitého počtu prodejních jednotek, ať již je tato skupina prodávána spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli, anebo slouží pouze jako pomůcka pro umístění do regálů v místě prodeje a můžou být z výrobku odstraněny, aniž se tím ovlivní jeho vlastnosti.

 • Obal přepravnívysvětlit

  Má usnadnit manipulaci s určitým množstvím prodejních jednotek nebo skupinových obalů a usnadnit jejich přepravu tak, aby se při manipulaci a přepravě zabránilo jejich fyzickému poškození.

 • Obal průmyslovývysvětlit

  Obal určený výhradně k balení výrobku určeného výhradně pro jiného konečného uživatele.

 • Obalový prostředekvysvětlit

  Je výrobek, z něhož je obal prodejní, obal skupinový nebo obal přepravní přímo vyroben nebo který je součástí obalu sestávajícího se z více částí.

 • Jiný konečný uživatelvysvětlit

  Je definován jako podnikající právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje obaly nebo balené výrobky pro svoji podnikatelskou činnost a neuvádí je dále do oběhu. To znamená, že se jedná o všechny uživatele, u kterých končí obaly či obalové odpady, kromě spotřebitele nepodnikající fyzické osoby čili občana. Obaly určené výhradně k balení výrobků určených výhradně jiným konečným uživatelům se nazývají dle zákona o obalech průmyslové obaly.

 • Obal pro jedno použití

  vysvětlit

  Jedná se o obal, který nevyhovuje § 13 odst. 3 zákona č. 477/2001, ve znění pozdějších předpisů. Tuto definici splňují veškeré obaly, které jsou navrženy pouze pro jedno použití např. obal od sušenky, obal od jogurtu, obal od mléka, džusu a atd.

 • Obal opakovaně používaný

  vysvětlit

  Jedná se o obal, který vyhovuje § 13 odst. 3 zákona č. 477/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

  Jsou-li na trh nebo do oběhu uvedeny opakovaně použitelné obaly, pro které je opakované použití organizačně zajištěno způsobem podle bodu B. 1 nebo B. 2 přílohy č. 2 k tomuto zákonu, platí, že pro tyto obaly byl zajištěn zpětný odběr a využití, jestliže z těchto obalů nově uvedených na trh nebo do oběhu je opakovaně použito alespoň 70 % hmotnostních.

   

 • Obal zpoplatněnývysvětlit

  Obal, za který Vaše firma platí poplatek do systému EKO‑KOM

 • Obal předplacenývysvětlit

  Společnost, od které Vaše firma nakupuje obaly, již má uzavřenu Smlouvu o sdruženém plnění a za obaly, které vám dodává, odvádí poplatek do systému EKO‑KOM.

 • Obal neplacenývysvětlit

  V této variantě předpokládejme, že Vaše firma i Váš odběratel máte uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění. Mezi vaší firmou a vaším odběratelem došlo k dohodě, že za vámi dodávané obaly bude poplatek hradit Váš odběratel a máte to jasně písemně deklarováno ve Vašich obchodních podmínkách.

 • Obal exportovanývysvětlit

  Obaly, které vaše firma uvede na trh mimo území České republiky, tj. vyveze. Tyto obaly jsou osvobozeny od poplatků, protože se k nim neváže povinnost zpětného odběru a využití. Podléhají pouze evidenční povinnosti.

 • Využití odpadu z obalů

  vysvětlit

  Zahrnuje řadu procesů, které ve svém důsledku představují přínos z použitého odpadu. Využití zahrnuje opakované použití, recyklaci, energetické využití (spalování odpadu a zužitkování získaného tepla) a biologický rozklad (aerobní nebo anaerobní rozklad odpadů z obalů; oxo-rozložitelný plastový obal se nepovažuje za obal rozložitelný biologickým rozkladem).

 • Recyklace

  vysvětlit

  Je v podstatě materiálové využití, tj. vyrobený materiál může být znovu použit k původnímu nebo jinému účelu.

 • Zpětný odběrvysvětlit

  Povinnost zpětného odběru obalu znamená, že vaše společnost musí zajistit, aby spotřebitel mohl bezplatně, bez dodatečných nákladů pro něj a bez omezení vrátit použitý obal. (Nelze tedy požadovat za vrácený obal úhradu, nebo požadovat jeho zaslání poštou či dodání do místa výroby). Přitom je nutno dbát na dostatečnou četnost sběrných míst a na jejich dostupnost.

 • Zelený bodvysvětlit

  Tato značka znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu.

  Pokud je na obalech a výrobcích distribuovaných na území ČR tato značka, tak tyto obaly musí být registrovány u akciové společnosti EKO‑KOM. V praxi to znamená, že za obaly od takovýchto výrobků musí být zaplacen poplatek za zpětný odběr a využití do systému EKO‑KOM. Za používání této značky nejsou klientům společnosti EKO‑KOM účtovány žádné dodatečné poplatky. Společnost EKO‑KOM, a.s. též zajišťuje právní ochranu této značky na území ČR.

 • Prevencevysvětlit

  Osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší při dodržení požadavků kladených na balený výrobek a při zachování jeho přijatelnosti pro spotřebitele nebo jiného konečného uživatele, s cílem snížit množství odpadu z obalů, který je nutno odstranit.

 • Těžké kovyvysvětlit

  Většina obalových materiálů (např. obyčejný papír) neobsahuje těžké kovy. Avšak těžké kovy se vyskytují v určitých druzích laků a tiskařských barev.

  Testování a určení obsahu těžkých kovů je nákladné, proto je lépe k němu přikročit pouze tam, kde se používá velké množství barviva, nebo kde se používá zvlášť silný lak.

  Příklady možného překročení limitů obsahu těžkých kovů:

  • obalech, které mohou obsahovat oxidy olova nebo kadmia (u jasně červených nebo žlutých barviv);
  • lakování barelů nebo plechovek, lak může obsahovat chroman olovnatý nebo šestimocný chrom;
  • žlutá, oranžová nebo červená barviva v některých plastech, obvykle v obalech, u kterých se nepředpokládá styk s potravinami, jako jsou přepravky a palety používané v distribuci.

  Kromě toho může také opakovaná recyklace vést k nízkému stupni kontaminace skleněných obalů olovem. Dle § 4 zákona o obalech je však možné překročení limitní hodnoty těžkých kovů u skla či plastů v důsledku přidání recyklovaných materiálů. 

 • EKO‑KOM

  vysvětlit

  Je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají podle zákona, osoby, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu, tzn. plní, importují do ČR nebo prodávají. Tyto osoby mohou pro splnění těchto povinností uzavřít Smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO‑KOM, a.s.

  Systém EKO‑KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, že společnost EKO‑KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu.

 • Označení obalu – označení materiálu

  vysvětlit

  Zákon o obalech neukládá povinnost značit obaly uvedené na trh nebo do oběhu. Pokud se však rozhodnete na obalu označit materiál, ze kterého byl obal vyroben, máte dle ustanovení § 6 zákona o obalech povinnost jej označit v souladu s právem Evropského společenství. Konkrétně se jedná o Směrnici 94/62/EC a Rozhodnutí Komise 97/129/EC ze dne 28.ledna 1997.

 • Označení obalu – „panáček s košem“

  vysvětlit

  Z pohledu zákona o obalech již není nutné informovat spotřebitele o způsobu nakládání s obalem, protože tuto podmínku Směrnice 94/62/EC ani Rozhodnutí komise neobsahuje. Označení obalů symbolem znázorňujícím „panáčka s košem“ získalo opět svůj původní význam, tedy formu apelu na spotřebitele „Neznečišťuj životní prostředí!“  

  POZOR! Pokud ovšem nějaký jiný legislativní předpis od vás vyžaduje poskytovat uživateli na obale tento typ informace (s cílem omezení jakéhokoliv rizika včetně rizika pro životní prostředí), musíte tak činit bez ohledu na skutečnost, že zákon o obalech již po vás její uvedení nevyžaduje.

 • Měkký plast

  vysvětlit

   

  Do skupiny měkkých obalů patří všechny typy obalových folií a sáčky.

 • Pevný dutý plast

  vysvětlit

  Do skupiny pevné duté plasty patří všechny plastové obaly na nápoje (např. PET lahve). Dále pak to jsou vyfukované lahve na detergenty, aviváže apod.

   

  Pevné, povné duté plasty do 3L

  Jsou všechny obaly, které drží svůj tvar (výplně z EPS, výlisky na různé výrobky, vázací PET pásky apod.) a dále pak obaly jako PET lahve, láhve na detergenty, kyblíky, plechovky apod. do objemu tří litrů včetně.

   

  Pevné doté nad 3L

  Jsou obaly jako PET lahve, láhve na detergenty, kyblíky, plechovky apod. s objemem nad 3 litry.

   

   

 • Uvedení obalu na trhvysvětlit

  Je okamžik, kdy je obal, bez ohledu na to, zda samostatně nebo spolu s výrobkem, v České republice poprvé úplatně nebo bezúplatně předán nebo nabídnut k předání za účelem distribuce nebo používání nebo kdy jsou k němu poprvé převedena vlastnická práva; za uvedení obalu na trh se považuje též přeshraniční přeprava obalu nebo baleného výrobku z jiného členského státu Evropské unie do České republiky nebo dovoz obalu nebo baleného výrobku, s výjimkou propuštění do režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo do režimu dočasného použití v případě, že po ukončení tohoto režimu budou obaly nebo balené výrobky z České republiky vyvezeny v plném rozsahu do zahraničí.

 • Uvedení obalu do oběhuvysvětlit

  Je úplatné nebo bezúplatné předání obalu v České republice bez ohledu na to, zda samostatně nebo spolu s výrobkem, jiné osobě za účelem distribuce nebo použití, s výjimkou uvedení obalu na trh.

 • Obaly Vámi vyrobené v ČR

  vysvětlit

  Vaše společnost nakoupí nebo vyrobí obalové prostředky (prázdné obaly) a použije je k zabalení zboží, které dále prodává.

 • Obaly Vámi importované do ČR

  vysvětlit

  Vaše společnost přímo importuje (doveze ze zemí mimo EU nebo přeshraničně přepraví ze zemí EU) balené zboží. Do této kolonky se uvádějí obaly od tohoto importovaného zboží.

 • Obaly Vámi nakoupené na vnitřním trhu ČR

  vysvětlit

  Jedná se o případ, kdy vaše společnost nakoupí již zabalené zboží v ČR a dál ho prodává. Do tohoto sloupečku se uvádí hmotnost obalů od tohoto zboží.

 • Ekomodulacevysvětlit

  Zohlednění dopadu obalu na životní prostředí, zejména jeho opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti, obsahu nebezpečných látek a plnění požadavků stanovených jinými právními předpisy34, v rámci jeho životního cyklu při určování výše peněžního příspěvku autorizovanou obalovou společností pro jednotlivý obal nebo skupinu podobných obalů, hrazeného osobou uvádějící obal na trh nebo do oběhu za účelem zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle tohoto zákona.

   

  34) Například zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 • Primárnívysvětlit

  Materiál obalu pochází z primárního zdroje surovin. V případě, že obsahuje i recyklát, ale není možné prokazatelně určit množství recyklátu, bere se surovina jako primární.

 • Recyklátvysvětlit

  Prokazatelný obsah recyklovaných materiálů v obalu na základě např. specifikačního listu.

 • Ruční oddělitelnostvysvětlit

  Obal složený z více druhů materiálů, které jdou od sebe ručně oddělit. Tyto materiály musí být evidovány zvlášť.

Kontakty

Markéta Štěpánková

Asistentka - info linka

stepankova@ekokom.cz
+420 729 848 444


Růžena Vosolová

Asistentka - info linka

vosolova@ekokom.cz
+420 729 848 445


Další klientské kontakty


Odkazy

Věděli jste, že

Klientům nabízíme

Poradenství v oblasti značení obalů a podmínek uvedení obalu na trh

Kvalitní elektronickou komunikaci, která šetří náklady

Informace o zahraničních systémech Zeleného bodu

Bezplatné semináře z oblasti obalového zákona