Dodatky smlouvy s obcí

Obec, nebo město může přenést výkon smlouvy na třetí osobu (např. svozovou firmu, sdružení obcí apod.), a to formou Dodatku ke smlouvě.  

Dodatek se uzavírá mezi obcí a EKO‑KOM, a.s.. Dodatkem oznamuje obec společnosti  třetí osobu, která bude zajišťovat plnění některých z povinností vyplývajících ze smlouvy, zejména pak čtvrtletní výkaznictví do systému EKO‑KOM. Třetí osoba pověřená výkonem smlouvy může vykazovat informace za celou svozovou oblast nebo celé sdružení obcí a stává se tak „Dodavatelem výkazů za obec“ (dále jen dodavatel). Uzavřením tohoto dodatku se obec nezbavuje zodpovědnosti za práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy se společností EKO‑KOM, a.s.. Doporučujeme, aby obec a dodavatel měli tuto skutečnost ošetřenou ve vzájemném smluvním vztahu, kde budou přesně uvedené podmínky, za kterých bude dodavatel provádět výkaznictví za obec, včetně případných sankcí za pozdní předání výkazu, nebo nepravdivé údaje uvedené ve výkazu. Obec nemůže vykazováním pověřit více než jednoho dodavatele, ale může ho měnit i v průběhu roku, a to vždy ke konci kalendářního čtvrtletí.

Zmocnění k fakturaci

V případě, kdy se obec rozhodne přenést některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy formou dodatku ke smlouvě na dodavatele, může  obec zároveň stanovit způsob výplaty odměny. Obec si může i nadále odměnu fakturovat sama, nebo může po dohodě pověřit fakturací dodavatele. Obec je pak povinna písemným sdělením společnosti určit, aby byla odměna toho vyplácena dle výběru obce: 

a)             na základě faktur vystavených v souladu se Smlouvou dodavatelem (jakožto zmocněncem obce) jménem obce a na účet obce, nebo

b)            na základě faktur vystavených v souladu se Smlouvou dodavatelem (jakožto zmocněncem obce) jménem obce a na účet dodavatele.

Pro tyto účely obec vyplní i formulář plné moci, ve kterém stanoví způsob fakturace odměny od EKO‑KOM, a.s. Obec nemůže pověřit fakturací více subjektů, vždy jen dodavatele. Obec je oprávněna kdykoliv své určení způsobu výplaty odměny  písemně změnit a to i opakovaně.

Podrobnosti ohledně podmínek Dodatku se smlouvě můžete projednat přímo se zástupci společnosti EKO‑KOM, a.s., příslušnými regionálními manažery pro danou oblast dle umístění obce nebo města.