Přehled dosahovaných výsledků

Na této stránce se máte možnost seznámit s celkovými výsledky systému EKO‑KOM.

  • Systém EKO‑KOM od roku 1997 do konce roku 2020 zajistil pro své klienty využití a recyklaci pro 11 milionů tun odpadů z obalů.

  • Systém EKO‑KOM, který dlouhodobě plní podmínky autorizace zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, odvezeny, následně dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina. Systém EKO‑KOM tak za své klienty plní zákonné povinnosti, které jsou dány směrnicí EU

Vývoj počtu obcí a klientů v systému EKO‑KOM

Vývoj počtu obcí a klientů zapojených do systému EKO‑KOM

 

 

Do systému EKO‑KOM zajišťujícího sběrnou síť pro recyklaci obalů je dnes zapojeno 21 223 firem vyrábějících nebo dovážejících balené zboží. Tyto firmy prostřednictvím systému EKO‑KOM spolupracují s 6 160 obcemi ČR, ve kterých žije 10 678 586 obyvatel, tedy (99 % celé populace). Ti všichni tak mají možnost své odpady třídit a již 73 % obyvatel ČR tak činí.

Prostřednictvím autorizované obalové společnosti firmy produkující balené zboží zajišťují sběr vytříděných obalových odpadů a jejich úpravu na kvalitní surovinu, pro kterou existuje racionální využití buď v ČR, nebo v zahraničí. Díky spolupráci průmyslu, měst a obcí se v ČR recykluje pětina domovního odpadu a 76 % všech obalů.

Počet klientů zapojených do systému EKO‑KOM se již dlouhodobě drží na prakticky stejné úrovni. Počet dovozců, výrobců a plničů obalů a balených výrobků, kteří se rozhodli své zákonné povinnosti přenést na systém EKO‑KOM, v průběhu roku kolísá vlivem ukončení činnosti či fúzí některých společností. Zároveň je možné pozorovat mírný nárůst počtu zapojených obcí v systému EKO‑KOM, které provozují sběr tříděného odpadu na území své obce.

Množství evidovaných obalů 2002-2020

Množství evidovaných obalů v systému EKO‑KOM

V roce 2020 klienti systému EKO‑KOM uvedli na trh a do oběhu 3 994 984 tun obalů.

Struktura nevratných obalů 2020

Struktura nevratných obalů v systému EKO‑KOM

Struktura složení materiálů používaných klienty systému EKO‑KOM k balení jejich výrobků se v letech prakticky nemění a liší se v pouhých jednotkách procent oproti předchozím letům.

Celkové množství využitých odpadů z obalůCelkové množství využitého odpadu v rámci systému EKO‑KOM

Množství využitého odpadu každoročně stoupá. V roce 2020 zajistila společnost EKO‑KOM, a.s., za své klienty využití a recyklaci pro 926 055 tun odpadů z obalů.

Každý měsíc se systému EKO‑KOM daří využít či recyklovat přes 77 tisíc tun domovního a průmyslového odpadu.

Dosažená míra recyklace a využití odpadů z obalů 2020

Dosažená míra recyklace odpadů z obalů dle materiálů v systému EKO‑KOM

Jak je vidět na grafu, v České republice se z obalů nejvíce recykluje papír, následuje sklo, plasty, kovy a nápojové kartony. V systému EKO‑KOM se celkem zrecyklovalo 76 % všech obalů. Systém EKO‑KOM kromě splnění zákonných povinností prokazatelně pozitivně přispěl i k ochraně životního prostředí v ČR.

V porovnání s Evropou má EKO‑KOM dobré výsledky a nízké náklady

Společnost EKO‑KOM za 24 let své existence vybudovala ve spolupráci s českým průmyslem a obcemi stabilní a efektivní systém, který je v rámci Evropy uznávaný a vysoce efektivní, a to jak z hlediska dosahované výše recyklace obalového odpadu, tak i z hlediska nákladů na třídění a recyklaci v přepočtu na jednoho občana za rok.

To jednoznačně potvrzuje studie BIO Intelligence Service, která byla zadána Evropskou komisí, a která mimo jiné srovnává náklady na třídění a recyklaci obalů vynakládaných v zemích EU s dosahovanou vysokou mírou recyklace. V roce 2014, po detailním posouzení, autoři studie došli k závěru, že z hlediska celkových nákladů je český systém sběru a využití obalových odpadů nejefektivnější ze srovnávaných zemí.

Na vysoké efektivitě systému se jednoznačně podílejí obce kvalitní organizací třídění, ale také občané, kteří třídí dobrovolně a dobře. Díky systematické osvětě třídí stabilně bezmála 3/4 obyvatel. Právě výchova dětí i dospělých k rozumnému a kvalitnímu třídění odpadu je jednou z činností společnosti EKO‑KOM.

Spolu s účastí na třídění postupně narůstá množství vytříděného odpadu na obyvatele. Za rok 2020 tak v průměru každý občan ČR vytřídil 53 kg plastů, skla, papíru a nápojových kartonů, což nás ve srovnání s Evropou řadí na přední příčky. Stále narůstající množství vytříděného odpadu mimo jiné ukazuje, že systém třídění je dostatečně dostupný a pro občany srozumitelný a pohodlný. Třídění odpadů se tak v současnosti aktivně věnuje již 73 % obyvatel ČR, tedy bezmála tři čtvrtiny občanů!

Míry recyklace a využití požadované zákonem o obalech a vysokou efektivitu se systému EKO‑KOM daří dosahovat také díky mnoha podpůrným aktivitám:

  • Kromě financování tříděného sběru v obcích realizuje také lokální projekty, které mají dva hlavní cíle. Jedním je poskytnutí technické podpory obcím při sběru a třídění obalových odpadů a druhým je vzdělávání obyvatel a zajištění zlepšení informovanosti o třídění a recyklaci odpadů.
  • Cílem technické podpory je poskytnout obyvatelům dostatečně hustou sběrnou síť a zajistit tak zlepšení množství a kvality tříděného odpadu. V rámci projektů na podporu intenzifikace a zkvalitnění tříděného sběru byla posílena sběrná síť kontejnerů, která je tvořena aktuálně více než 558 000 barevných nádob na tříděný odpad.
  • Již od roku 2003 se za účelem stabilního zajištění využití a recyklace odpadů rozvíjí spolupráce s úpravci a zpracovateli vytříděných komodit.Na třídících linkách se odpady vytříděné občany dále roztřídí a upraví na recyklovatelné druhotné suroviny. Více než 95 % vytříděných odpadů je před svým zpracováním upraveno a dotříděno na dotřiďovacích linkách v ČR. Finančně podporována musí být také samotná recyklace v případě některých obtížně využitelných odpadů.
  • Společnost EKO‑KOM provádí z důvodu potřeby aktuálních dat o zastoupení obalové složky ve směsném a tříděném komunálním odpadu pravidelné rozbory skladby tříděného i směsného odpadu. Na základě těchto rozborů se stanovuje procentuální podíl obalové složky ve tříděném sběru jednotlivých komodit, za který je obcím vyplácena odměna.
  • Z hlediska výkaznictví je klíčovou úlohou autorizované společnosti zajistit evidenci všech obalových a odpadových toků, včetně její kontroly a pravidelných auditů. To je nutné nejen pro prokázání splnění zákona, ale zejména pro sestavení statistik pro Evropskou komisi. Pro představu je třeba upozornit na to, že je nyní do systému zapojeno přes 27 tisíc firem a obcí, což představuje zajištění několika stovek nutných auditů ročně pro prokázání obalové a odpadové evidence.
  • Zákon také ukládá autorizované společnosti v určeném rozsahu zajistit předepsané oslovení spotřebitelů, realizovat osvětu, výchovu žáků, a další činnosti směřující k tomu, aby lidé aktivně a dobře třídili. Jde o celou škálu aktivit od povinného rozsahu reklamy v médiích, přes detailní informování spotřebitelů o třídění, až po povinnost zajistit každým rokem přímou výuku třídění a recyklace pro více než 205 000 školních dětí.
  • Již od roku 2000 autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM, a.s., každoročně pořádá odbornou konferenci Odpady a obce, kde mají zástupci obcí a odpadářských firem možnost získávat nové informace o odpadové problematice a setkávat se s odborníky odpadového hospodářství. V rámci konference Odpady a obce se také vyhlašují výsledky soutěže obcí O křišťálovou popelnici.
Věděli jste, že

Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme! V roce 2020:

vytřídil každý Čech průměrně 66,8 kg odpadů (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy)

73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady

bylo 76 % obalů vytříděno a předáno k využití nebo recyklaci