Akreditace

Akreditace úpravců bude udělována vždy na dobu určitou (období jednoho kalendářního roku) na základě úpravcem kompletně vyplněného a společnosti EKO‑KOM a.s. doručeného Dotazníku za předchozí příslušné období.

 1. Úpravce provozuje třídění odpadu prostřednictvím dotřiďovacího zařízení – zařízení pro ruční / automatické třídění s nadúrovňovou přetlakovou třídící kabinou s nucenou výměnou vzduchu vč. třídícího stolu s pásovým dopravníkem s min. 5 shozy a 5 samostatnými kójemi pro DS (kdy minimální objem každé samostatné kóje činí min. 15 m3) a 1 shozem pro zbytkové frakce (do samostatné kóje nebo velkoobjemového kontejneru).
 2. Úpravce má s EKO‑KOM, a.s. uzavřenou platnou a účinnou Smlouvu o zajištění úpravy a využití odpadů z obalů (dále jen „Smlouva“).
 3. Úpravce ve svém areálu disponuje a provozuje nájezdovou certifikovanou váhou s elektronickým výstupem (záznamovým zařízením) a min. délkou 12m.  
 4. Úpravce disponuje lisovacím zařízením – kontinuálním lisem s automatickým vázáním, kdy minimálním rozměr DS lisované do balíků činí 800x800x1200 mm a hmotnosti min. 200 kg.
 5. Schopnost úpravce provádět třídění odpadů z obcí na stanovený minimální počet výstupních komodit (DS) určených k materiálovému využití (z plastů třídí např. PET, folie, duté plasty, polystyren…) – rozměrová a ani barevná odlišnost jednotlivých DS se nepovažuje za další komoditní druh.
 6. Úpravce skladuje druhotné suroviny způsobem, který brání jejich znehodnocení a odpovídá kvalitativním požadavkům odběratelů.
 7. Povinnost Úpravce pravidelně (v termínech stanovených Smlouvou) zasílat řádně a úplně vyplněné výkazy spol. EKO‑KOM
 8. Podmínka, že minimálně jeden rok zpětně nebylo při auditu Úpravce, prováděném na základě Smlouvy, prokázáno porušení Smlouvy nebo povinností z ní vyplývajících. (v případě, že již byla Úpravci akreditace udělena, má spol. EKO‑KOM možnost okamžitého odebrání akreditace).
 9. Úpravce musí předložit následující platné doklady a povolení (pokud již tak neučinil a bez odkladu informovat spol. EKO‑KOM v případě aktualizace či změn níže uvedených dokladů):
  • Rozhodnutí Krajského úřadu se souhlasem k nakládání s odpady
  • Rozhodnutí Krajského úřadu se souhlasem k provozování zařízení ke sběru, úpravě / třídění odpadu
  • Projektovou dokumentaci Dotřiďovacího zařízení, kde bude doloženo splnění požadavků na bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí (např. certifikátem CE)
  • Kolaudační rozhodnutí s povolením užívání Dotřiďovacího zařízení
  • Provozní řád zařízení
  • Potvrzení o úředním ověření měřidla (váhy).
 10. EKO‑KOM, a.s. je oprávněna udělenou akreditaci odejmout, pokud Úpravce přestane splňovat některou s akreditačních podmínek nebo z jiných důvodů stanovených akreditačními podmínkami; akreditaci odebere svým jednostranným písemným oznámením doručeným Úpravci.
Kontakty


Jan Končal

manažer pro druhotné suroviny 

 
koncal@ekokom.cz
+420 603 828 522

Soubory ke stažení