Vyhledávání firem v databázi klientů.

Název firmy

Pokud políčko pro text necháte prázdné, zobrazí se všechny záznamy.

Upozornění: Aktuální seznam klientů společnosti EKO-KOM, a.s., uvedený na těchto webových stránkách, je platný k dnešnímu dni a údaje jsou v něm průběžně aktualizovány. Zde si můžete ověřit, zda jsou Vaši dodavatelé nebo jakékoliv jiné firmy zapojeny do Systému sdruženého plnění EKO‑KOM.

Údaje uvedené v tomto seznamu mají pouze informativní charakter a mohou se měnit. Informace v něm obsažené jsou právně nezávazné. Z důvodu porušení smluvních povinností může dojít u subjektů, uvedených v seznamu klientů, k odstoupení od smlouvy o sdruženém plnění uzavřené s EKO-KOM, a.s. (a tedy i k zániku jejich postavení klienta systému sdruženého plnění), a to i se zpětnou účinností.

Doporučujeme Vám upravit Vaše dodavatelsko-odběratelské smluvní podmínky tak, abyste byli Vaším dodavatelem včas informováni o ukončení jeho smlouvy o sdruženém plnění uzavřené s EKO-KOM, a.s., jakož i o všech podstatných změnách v tomto jeho smluvním vztahu s EKO-KOM, a.s.

V případě, že evidujete některé obaly jako tzv. předplacené (neplacené), je nezbytně nutné, aby Váš dodavatel (odběratel) ve vztahu ke všem těmto obalům řádně splnil své povinnosti podle smlouvy o sdruženém plnění (zejména tyto obaly řádně vykázal a zaplatil za ně příslušnou odměnu – poplatek). Z tohoto důvodu musí mít uzavřenou platnou smlouvu o sdruženém plnění s EKO-KOM, a.s., jež musí být řádně plněna, což Vám může potvrdit například prostřednictvím Prohlášení o zpoplatnění obalů v systému EKO-KOM nebo na faktuře. V opačném případě není možno tyto obaly evidovat jako předplacené (neplacené).